Om

Intensjonen med denne bloggen er å ha en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon.

Vi bruker prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon aktivt i vår barnehagepraksis men vi savnet et sted der vi kunne samle, vise fram og arkivere på en god måte. Derfor denne bloggen.

Av etiske og faglige grunner velger vi en anonym tilnærming til dokumentasjonen. Vi mener at det faglige kommer bedre frem når vi fokuserer på prosessene, aktivitetene og leken fremfor individene.

Med utgangspunkt i barnas integritet og hva vi ikke vet har vi kommet frem til at denne måten å dokumentere er mest hensiktsmessig. Det tar hensyn både til personvernet men også hva vi ikke vet rundt hva barna opplever som greit og ugreit i fremtiden.

Denne bloggen har vi organisert på en slik måte at Rammeplanens intensjoner tydelig framgår i det vi gjør og legger fram som pedagogisk dokumentasjon. De prosjektene vi holder på med, og dokumentasjonen som legges ut på bloggen, er derfor definert under ett av de syv fagområdene, samt navn på den basen som har laget det og andre evt stikkord man finner nyttige.

Med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor er håpet at vi med dette kan stå bedre rustet mot en systematisering som virker hemmende på spontaniteten og barnas medvirkning, og skaper et rom for systematisering av den pedagogiske dokumentasjonen. Vi jobber dermed ikke etter ett system, men står fritt, uavhengig og dynamisk.

Konstruksjon-Medkontruksjon-Rekonstruksjon blir viktige stikkord.

Bloggen gir oss mulighet til å revurdere tidligere erfaringer og hendelser. Det skapes ikke bare tilgjengelige minner men også rekonstruksjoner av det som har skjedd. Dermed kan vi bygge videre på og ta i bruk veletablerte erfaringer.

Vi kan delta i konstruksjonen av nye teorier om barns læring og kunnskapskonstruksjon med vår egen dokumentasjon som grunnlag.

Vi deltar i produksjonen av ny kunnskap under forutsetningen at vi praktiserer kontinuelig selvrefleksjon. Det er en utfordring som kan gi inspirasjon og økt engasjement.

Vi har sett på teori om pedagogisk dokumentasjon i boken "Kvalitet til meningsskaping"
(Dahlberg, Moss og Pence, Kommuneforlaget 2002) og mener det har overføringsverdi i forhold til det vi gjør med dokumentasjon på bloggen Myrertoppen barnehage.


I hovedsak har vi beveget oss bort fra tidligere praksis som var mer fokusert på å skulle planlegge for ett eller et halvt år ad gangen, og der hensikten gjerne var at alle barna skulle sitte igjen med de samme opplevelsene og de samme produktene fra de samme aktivitetene.

Vi ønsker nå å være i bevegelse sammen med barna; vi vil se det enkelte barnet og dets egenart med de ønsker og behov som nettopp dette barnet har, i den sosiale konteksten som vi i barnehagen befinner oss i.

Vårt ønsker er å inspirere og bli inspirert, enten det er barna eller de voksne som er kilden: Inspirasjonen skal flyte alle veier! Dette handler både om initiativ til prosjekter og å videreutvikle de.

Hos oss vektlegger vi at selve den pedagogiske prosessen er et like stort fokus som det ferdige produktet. Ofte har barnet vel så stor glede av prosessen i det å være med på å lage et produkt, som produktet i seg selv.

Vi søker å synliggjøre begge deler for foreldrene: Vi dokumenterer den prosessen vi er i gjennom bilder og tekst, slik at foreldrene får innblikk i hva barna driver med til daglig. Samtidig får barna med seg sine ferdige produkter hjem (det er en stor følelse å ha med seg noe man har laget hjem for å vise fram; å gi barna denne følelsen ser vi på som essensielt for deres personlige utvikling).

På denne måten mener vi å kunne gi foreldrene en helhetsopplevelse av barnehagehverdagen, og dermed bidra til et riktigere bilde av hvordan barna deres har det i barnehagen. Det er imidlertid ikke alltid at alle barna har vært med på det samme, dette vil blant annet bero på hva barna selv har hatt interesse for og hvilke aktiviteter de ønsker å delta på.

Alle barnehager i Norge har også overordnede sentralt bestemte kunnskapsmål å forholde seg til. Rammeplanen for barnehager er et relativt åpent, men forpliktende dokument vi i barnehagen er pålagt å følge.


Når så alt dette er sagt så er det og viktig å fremheve viktigheten av de øyeblikkene, møtene, kunnskapsdannelsen/og utvekslingen som skjer i frileken.
Vi kan dokumentere en brøkdel av det som skjer i løpet av en barnehagehverdag.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails