fredag 4. mars 2016

Ulikhetsprosjekt hos 4åringene

På Bamse gjennomfører vi et endringsarbeid i barnehagen. Vi har bestemt oss for å jobbe med ulikhet som verdi for fellesskapet. Bakgrunnen er at vi jobber med en tilsynelatende homogen barnegruppe, noe som kan gjøre trange kår for å være/gjøre ulikt. I denne omgang ønsker vi, som personale, å reflektere sammen over bildedokumentasjon/hverdagsepisoder/artikler og reflektere over dem i lys av begrepene ulikhet/likhet.

Ved å synliggjøre og rette kritiske blikk mot en monokulturell barnehagepraksis, blir vi oppmerksomme på det vi tar for gitt. Vi har blant annet problematisert hvordan «hvithet» som usynlig mal i samfunnet kommer til syne i litteratur, medier og materialer barna omgir seg med, og hvordan man kan stå i fare for å forstå barn ut ifra kulturelle forestillinger.

Dette gir igjen grobunn for å diskutere hvordan vi bedre kan tilrettelegge for at barn får oppleve handlingsrom til å være unike og ulike. Formålet er at personalet gjennom refleksjon og aksjon sammen kan legge til rette for en lydhør barnehagekultur der barn og voksne ser hverandres ulikheter som en ressurs i fellesskapet.

Ulikhetsprosjektet vårt har utviklet seg i to paralleller; et refleksjonsarbeid blant personale, og et handlingsrettet mot barna. Sistnevnte handler da om å utvide barnas forståelse av seg selv som unik og ulik, og som en av flere i en mangfoldig verden.

Det handler blant annet om å presentere litteratur, sang og bilder som viser mangfoldige måter å være barn på, slik at det at alle er forskjellige blir normen. Videre synliggjør vi i refleksjonssamtaler med barna hvordan barnas ulike strategier og erfaringer er til berikelse og inspirasjon. På den måten løfter vi frem det unike og ulike som verdifullt, og åpner for at det er mange måter å gjøre/være på i verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails