IKT i barnehagen

 Barnehager rundt om gjør mange valg og legger opp til flere strategier og tiltak for å utjevne sosiale ulikheter. At vi i Myrertoppen barnehage tar i bruk digitale verktøy på en kreativ måte og jobber for å presentere gode spillvaner, er en naturlig følge av samfunnets utvikling.

Vi ønsker at IKT i barnehagen skal dreie seg om en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper kan være gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas eget kreative uttrykk. Det fordrer oppmerksomme voksene som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig. IKT i barnehagen skal være bruk av digitale verktøy i læringsprosesser og kreative uttrykk.

Fra konsument til produsent

Det skal benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy til doku­menter­ing, lek og læring. IKT er ikke noe man kun bør holde på med en halv­time en gang i uka. Men om man tar i bruk et konkret dig­i­talt verk­tøy i et pros­jekt som tar en halv­time en gang i uka blir noe ganske annet. IKT i barne­ha­gen han­dler om å ta i bruk teknologi på en hen­sik­tsmes­sig og lek­ende måte. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og barna som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen.

Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi barna pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen. Men alle trenger ikke kunne alt. Per­son­al­gruppa må utfylle hveran­dre; man må akseptere ulike kunnskaps og inter­esseom­råder og verd­sette disse likt. Men man bør kreve et min­i­mum av per­son­ale for å møte de ret­ningslin­jer man har i forhold til Ram­me­pla­nen og de mål basen (avd) har defin­ert for seg selv sam­men med IKT ans­varlig.

Hvor­for: 

Dig­i­tale verk­tøy kan gi ny dimen­sjon til pros­esser barna allerede er i, de kan skape opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse hos barn som har kon­sen­trasjonsvansker. Dig­i­tale verk­tøy kan bidra til mestring hos barn som ofte føler at de ikke mestrer. Det blir kort vei å finne sam­men ut av ting vi lurer på, men det for­drer utstyr som er tilgjen­gelig og kjapt. Dig­i­tale verk­tøy gir rom for kreativ utfold­else på nye måter og videreutvikling av de tradis­jonelle. Barna bør møte dig­i­tale verk­tøy av ulike grun­ner, en av dem er at barne­ha­gen skal være sosialt utjevnende.

Dig­i­tal kom­petanse er i skolen defin­ert som den femte bas­is­fer­dighet og det må barne­ha­gene ta på alvor. Ikt og bruken av dig­i­tale verk­tøy kan og sees på som nok et av bar­nas mange språk.


Fra konsument til produsent

Barna skal forholde seg til dig­i­tale verk­tøy som pro­dusen­ter, ikke bare som konsumenter.

Det betyr, de skal være med å skape utrykk gjen­nom dig­i­tale verk­tøy ikke bare kon­sumere fer­dig pro­duserte spill og medieinntrykk.

Bruken av dig­i­tale verk­tøy i doku­men­tasjon kan bidra til at barna får økt forståelse for hva andre barn har holdt på med. Når vi bruker IKT for å pre­sen­tere deler av aktiviteter som har pågått i andre grup­per syn­lig­gjør vi vår ped­a­gogiske prak­sis og bar­nas pros­ess, og det kan være et berik­ende tilskudd i til­legg til de konkrete resul­tatene som kom­mer ut av ulike pros­jek­tene som foregår i en barne­hage. Doku­men­tasjo­nen kan også virke sam­lende og opp­sum­merende for barn, forel­dre og per­son­alet når de ulike aktivitetene settes i sam­men­heng med hverandre. 

Hva: 

IKT i barne­ha­gen vil være dif­fer­en­siert fra base(avd) til base(avd) og i samsvar med basens ram­me­fak­torer. Ram­me­fak­torene vil endres etter hvert som de kom­mer i gang da det også kan­skje investeres i mer utstyr. Helt konkret kan man inn­føre “Datako­rtet” for de eld­ste. Innholdet i “Datako­rtet kan bl.a. inneholde øvelser i basis aktiviteter på en datamaskin. Her handler det om de voksenes konpetanse og barnas egne erfaringer og tilnærminger. Det handler om sosiale prosesser, dele, vente på tur, samarbeide, veilede og mestre sammen.

IKT i barne­ha­gen er bl.a. bruk av dig­i­tale verk­tøy som pc, kam­era, skan­ner, iPad, smart­tele­foner og på sikt kan­skje Smart­board. Det gjelder også pro­gram­vare til data­mask­inene som IKT ans­varlige i sam­spill med basen finner adek­vat til basens barn.

Hvor­dan: 

Utvide felles kunnskaps­base, IKT team som skal være ans­varlig for å innhente ny og rel­e­vant kunnskap for de ulike alder­strinnene og gi per­son­ale opplæring i de dig­i­tale verk­tøy og pro­gram­mer som basen mener de kan ha nytte og glede av.

Jobbe med:

Definere hvem som trenger og ønsker opplæring innen­for bruk av dig­i­tale verk­tøy.
Hva må til for at kom­petanseutviklin­gen kan nå flest mulig og hvor­dan vi på best mulig måte kan lære av hverandre

Digital kompetanse er i skolen definert som den femte basisferdighet og det må barnehagene ta på alvor. Ikt og bruken av digitale verktøy kan og sees på som nok et av barnas mange språk.

Vi ønsker at barna i Myrertoppen barnehage skal forholde seg til digitale verktøy som produsenter.

Det betyr; i barnas møte med IKT i barnehagen skal de skal være med å skapekreative utrykk i bruk av digitale verktøy, ikke bare konsumere ferdig produkter.

Bruken av digitale verktøy i dokumentasjon kan bidra til at barna får økt forståelse for hva andre barn har holdt på med. Når vi bruker IKT for å presentere deler av aktiviteter som har pågått i andre grupper synliggjør vi vår pedagogiske praksis og barnas prosess, og det kan være et berikende tilskudd i tillegg til de konkrete resultatene som kommer ut av ulike prosjektene som foregår i en barnehage. Dokumentasjonen kan også virke samlende og oppsummerende for barn, foreldre og personalet når de ulike aktivitetene settes i sammenheng med hverandre.

Myrertoppen barnehage har blitt tildelt 

av

Norsk pedagogisk dataforening  Juryens begrunnelse: 


"Årets gulleple gikk til en barnehage som bruker IKT i sine daglige aktiviteter. Barna er aktive produsenter og bruker verktøyene kreativt i læring og i hverdagslige gjøremål: alt i fra symfoniskriving til animasjon.
Klikk for å vise større bilde
 Foto: Vidar Alfarnes


Aktivitetene og verktøyene er varierte og godt tilpasset aldersgruppa.

Barnehagen har en egen blogg hvor får vi innsyn i tankegangen og begrunnelser for å ta digitale verktøy i bruk. Barnehagen publiserer på en forbilledlig måte – og er eksempel til etterfølgelse for andre barnehager og skoler.

http://myrertoppenbarnehage.blogspot.no/

Digitale verktøy blir brukt både i arbeid med mål i rammeplan for barnehage og i dokumentasjonsarbeidet.

I tillegg til at IKT er naturleg integrert i hverdagen driv barnehagen digitale prosjekt - som “iPad i barnehagen” og “Nordisk IKT-prosjekt”.

Årets gulleplejury er imponert over bredden og variasjonen denne barnehagen viser – og ikke minst måten de klarer å holde trykket oppe over lang tid.

Gratulerer til Cathrine og Myrertoppen barnehage!
"

Norsk pedagogisk dataforeningMyrertoppen på Konferanser og i media 

(før 2013)

  I januar 2012 kom Kamille Mor og Barn ut med artikkel fra vårt arbeid i Myrertoppen barnehage, de hadde en fin artikkel om barn og nettbrett. Midtveis i januar kom det noen fra riksdekkende TV for å se hvordan vi holdt på med nettbrett.

Den saken ble stoppet da vi bl. a hadde ulikt syn på hva som var grei fremstilling av barna.

Vi har åpnet barnehagen for mediene ved flere anledninger, både riksdekkende som Aftenposten og Dagens Næringsliv, Aften Aften og Nordre Aker budstikke og div fagblader som Barnehage.no og Glade barn.

Vi har blitt referert til i blogger, ringt til og mailet til av både studenter, barnehagefolk og andre fagfolk.  Det har vært stor interesserte rundt arbeidet vårt med barn og IKT og barnehageblogging, det har vært veldig gøy men også krevende.Det er veldig artig at det er så stor interesse der ute for vår virksomhet. Så til de av dere som er interesserte og vil vite mer så kommer det innlegg fra Myrertoppen barnehage på Klikk der OsloKlikk der Ålesund og Barnehage 2012. Vi er innvolvert i utviklingen av en app hvor barna selv kan lage siden digitale fortellinger, det kan dere lese mer om HER. Et bokprosjekt i samarbeid med Kommuneforlaget er også under utvikling, så får vi se hva som er mulig å få til.

Det må ikke være så komplisert å starte med IKT og kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen. Men noen må ta ansvaret og barnehagen bør sette av noe ekstra tid. 

For det tar tid det vi har gjort, men vi var først ut dermed har mye tid også gått til å håndtere henvendelser i tillegg til å finne ut, prøve, gjøre og dele. Men det må ikke ta mye tid, start i det små og gå skrittene i det tempo som passer dere.

Det er bare (?) å sette i gang med en aktivitet, teste ut og lære, gå videre til neste. Så vise til de andre, skape interesse og så vil flere lære. Litt som med dataspill, man må fikse ett brett så kan man gå videre til neste og neste. Så bygges det både ferdigheter, kompetanse og interesse.
  
Vi har skapt dette sammen, alle har hatt en viktig rolle. For om noen starter med noe nytt, så må nødvendigvis noen andre fortsette med det andre...

Myrertoppen har nå vist fram i mange kanaler hvordan digitale verktøy kan brukes kreativt og håper de som er interesserte har fått det med seg. Dette er bare en del av manfoldet og virksomheten i Myrertoppen barnehage.

Vi har desverre ikke kapasitet til å ta i mot førskolelærerstudenter, andre studenter, barnehageansatte fra andre barnehager på nåværende tidspunkt, men kanskje en gang i fremtiden. Mange av forespørslene vi får omhandler hvordan vi bruker digitale verktøy, det ligger mange konkrete blogginnlegg på det HER og HER.

Ønsker dere mer overordna informasjon og metaperspektiv på barnehageblogging og digitale verktøy se HER

Om IKT i barnehagen har vi skrevet HER og introduksjon til bloggen finner dere HER.

Fokuset vårt når vi tar i bruk digitale verktøy som f.eks. iPad med barna i barnehagen har vært og vil fortsette å være å bruke det kreativt og som en del av mangfoldet i barnehagen. Spill er en del av denne virksomheten, spill har egenverdi men det handler om kvalitet og tilnærming. Det skal vi ha et bevisst forhold til i barnehagen. Mer om det HER

Barnehagen bruker iPad som en del av virksomheten, men vi bruker også digitale verktøy som GPS, kamera og datamaskin. iPad er et fantastisk verktøy, men det avhenger selvsagt av hva slags applikasjoner vi har tilgjengelig og der oppfordrer jeg flere utviklere til å ta barnas egen kreativitet på alvor.

I kreative prosesser kan barna lære enormt mye og de får stor mulighet til å lærer på egne premisser. I mange av dagens applikasjoner har voksne på forhånd definert hva barna skal lære og det kan nok styre den voksne veldig i forhold til hvordan applikasjoner lages. Jeg vil heve at hvis man har større fokus på det kreative fremfor forhånds definert læringsmål, så vil barna få større utbytte.

Hvem som lærer hva kan man ikke vite på forhånd da mennesker lærer på ulike måter. Men selvsagt bør vi ha noen intensjoner og målsettinger i barnehagen, men når applikasjoner for barn skal utvikles bør også den kreative siden trekkes inn i større grad.

Får barna delta selv, være skapende og forskende åpnes det nye muligheter og vi oppnår et annet nivå av læring. Voksenrollen blir veldig viktig i disse prosessene, enten vi bruker digitale verktøy eller ikke.

Vi skal legge til rette for å støtte og veilede barna i dette, også når vi tar i bruk digitale verktøy. Derfor er det viktig for oss at vi har gode verktøy og at vi stadig får mulighet til å oppgradere og tilegne oss ny kunnskap i tillegg til å leke og eksperimentere sammen med barna.

Ditt Eventyr

Ide fra Myrertoppen videreutviklet og gjennomført av Rock Pocket Games


Del to -Nye digitale festligheter

 iPad i Myrertoppen barnehage

Myrertoppen er igjen del av utvikling av app for unger. Men denne gangen er utgangspunktet et behov som har dukket opp i digital lek og utforsking. Rock Pocket Games har søkt og fatt tildelt spill midler for å utvikle en applikasjon hvor barn selv kan lage digitale fortellinger. En av barnehagens folk og en av Rock Pocket game sine folk var på Norsk Film Institutt på nyåret 2012 for å søke midler slik at Rock Pocket kan lage en slik applikasjon. Se HER 

Vi har lekt oss med iPad i Myrertoppen siden disse digitale vektøyene kom til landet, dette har vi delt  på bloggen vår. Dette arbeidet og delingen av det, har åpnet opp for nye muligheter og samarbeidspartnere. Nå jobber vi med Rock Pocket Games for å trekke barns digitlale muligheter i en kreativ retning. Vi gleder oss!Del en -Da Myrertoppen fikk egne iPad

I sommer (2011) kom det to nye iPader vår vei, de har vi fått donert fra Rock Pocket Games AS og Kool Production AS sammen med gavekort i iTunes. Kool production står bak Elleville Elfrid som sendes på barneTV hver torsdag. Rock Pocket Games er et spill/applikasjonsutviklingsfirma som skal lage Elleville Elfrid applikasjon til iPad. 

Serien er produsert av Kool Produktion AS i Oslo og Bergen. Finansiert av Norsk Filminstitutt, Nordisk Film & TV Fond, MEDIA, Fuzz og Film 3.

Informasjon fra NFI: 
Kool Produktion AS er tildelt 500 000 kroner i utviklingstilskudd til spillet Elleville spill.

De skal produsere elleville apps, basert på den nordiske fjernsynsserien om Elleville Elfrid. Elleville Elfrid er ei lita jente på fem år, som sprer glede og blomster i hverdagen. Hun smiler der andre er sure, hun tør der andre ikke våger og hun ler der andre sier hysj. Hennes utfordinger er små og gjenkjennende; den skumle trappa, de rare tvillingene som er eldre enn henne og den strenge OBOS dronningen; Fru Berg. Serien om Elleville Elfrid viser hvor fantastisk og skummel verden utenfor blokka kan være for ei lita jente. Elleville Elfrid er en moderne animasjonsserie inspirert av Pippi Langstrømpe. Målgruppen er barn i alderen 3-6 år.

Kool Produktion AS har siden 1996 produsert tv-serier, kort- og novellefilmer. Elleville spill blir deres første spillproduksjon, og de har inngått samarbeid med Rock Pocket Games AS om produksjonen (NFI på nett).


Myrertoppen sin rolle

I april i år etterspurte jeg etter en større satsing på norske applikasjoner for barn. Mitt ønske var og er applikasjoner for iPad/nettbrett med pedagogisk innhold og suksess faktorene fra spillverden. Jeg ønsker også en utvikling som går mot at det er mulig å tilpasse/styre innstillinger slik at jeg som barnehageansatt kan bruke dette som et pedagogisk verktøy.

Flere ting har skjedd i etterkant av dette men en av dem er at vi har kommet i kontakt med Rock Pocket Games hvor de ønsker våre innspill på hvordan Elleville Elfrid applikasjonen virker og hvordan de kan gjøre den best mulig for barna. Foreløpig har barna på Måne forsøkt denne applikasjonen ved noen få anledninger, mens jeg har notert meg litt underveis. 

Barna har ikke deltatt i testing, lange seanser eller organisert opplegg. Jeg har bare fulgt med når de har valgt seg denne applikasjonen de gangene vi har lagt opp til spill på iPad. 

I Myrertoppen har vi ”Fra konsument til produsent” som utgangspunkt, men selvfølgelig vil vi også bruke digitale verktøy til spill. Men intensjonen fra min side med dette samarbeidet og at jeg går åpnent ut med det, er at det skapes gode produktive applikasjoner, som vi i barnehagen kan buke i lek, læring og i det kreative arbeidet. 

Vi er ikke motstandere av spill, tvert i mot er vi tilhengere av gode spill. Og vi er bevisst hva vi presenter barna i barnehagen. iPad/nettbrett og endel andre digitale verktøy har så mange motivasjonsfaktorer ved seg, at i pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid kan dette være veldig nyttige verktøy. Men det fordrer også at vi får tilpasset og hensiktsmessig innhold til de enkelte verktøyene dvs programvare, spill, appliksajoner etc. 

For barnas del betyr iPad i barnehagen i praksis at det er EN av veldig mange muligheter i løpet av en barnehage-uke. Digitale verktøy er et alternativ innimellom og i tilegg til annen aktivitet når vi er inne. Men det er også kreativte verktøy i barnehagen

Vårt utgangspunkt er å bidra på best mulig måte slik at applikasjoner/spill for barn utvikles på en slik måte at vi det tilfører barna noe. Det er mye læring, sosialt samspill og glede i å bruker digitale verktøy i barnehagen. Og iPad/nettbrett er et unikt verktøy da touch teknologien er helt fantastisk for barn. Men når vi bruker det i barnehagen skal det være noe mer en bare helt enkle spill-applikasjoner. 


Mvh Cathrine Fragell Darre
Myrertoppen barnehage

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails